Modellen

Alle adverteerders, acteurs, actrices en andere personen die op deze website worden gepubliceerd al dan niet in seksuele handelingen waren ouder dan achttien jaar toen de beelden werden gecreëerd. De eigenaars en de exploitanten van deze Website zijn niet de primaire producenten.

De primaire producenten hebben van alle adverteerders, acteurs, actrices en andere personen de leeftijd vastgesteld door middel van controle van een legitimatie (bij twijfel). Van deze legitimatie is een kopie aanwezig in het archief van de primaire producent.

Copyright ©

J&M70 producties B.V.: De besloten vennootschap J&M70 producties B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan de Roetgensgoed 46 -3863 BN Nijkerk ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 64699714, BTW: NL193247227.B01, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als “J&M70 producties B.V”. © J&M70 producties B.V. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen en/of films op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Laatste wijziging: 1 Januari 2019


Models

All advertisers, actors, actresses and other persons published on this website whether or not in sexual acts were older than eighteen years when the images were created. The owners and operators of this Website are not the primary producers.

The primary producers have determined the age of all advertisers, actors, actresses and other persons by means of verification of identification (in case of doubt). A copy of this identification is available in the archive of the primary producer.

Copyright ©

J&M70 productions B.V .: The private company J&M70 productions B.V .; located and having its office at Roetgensgoed 46 -3863 BN Nijkerk registered in the Trade Register under file number 64699714, VAT: NL193247227.B01, further to be regarded as the operator, owner and manager of this, hereinafter also to be referred to as "J&M70 productions BV". © J&M70 productions B.V. Nothing on this website may be multiplied or made public by means of printing, microfilm, photocopy, placement of texts and / or images and / or films on other websites or in any way whatsoever without the prior written permission of the authors / makers. Last change: January 1, 2019


Modelle

Alle auf dieser Website veröffentlichten Inserenten, Schauspieler, Schauspielerinnen und anderen Personen, unabhängig davon, ob sie sexuell tätig waren oder nicht, waren zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilder älter als achtzehn Jahre. Die Eigentümer und Betreiber dieser Website sind nicht die primären Produzenten.

Die Primärproduzenten haben das Alter aller Werbetreibenden, Schauspieler, Schauspielerinnen und sonstigen Personen durch Überprüfung der Identität (im Zweifelsfall) ermittelt. Eine Kopie dieser Identifikation ist im Archiv des Primärproduzenten verfügbar.

Copyright ©

J&M70 Produktionen B.V .: Die Privatfirma J&M70 Produktionen B.V .; mit Sitz und Sitz in Roetgensgoed 46 -3863 BN Nijkerk, eingetragen im Handelsregister unter dem Aktenzeichen 64699714, USt-IdNr .: NL193247227.B01, ferner als Betreiber, Eigentümer und Geschäftsführer dieser, nachstehend auch als "J&M70 productions BV" bezeichnet. © J&M70 Produktionen B.V. Nichts auf dieser Website darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Autoren / Hersteller durch Drucken, Mikrofilmen, Fotokopieren, Platzieren von Texten und / oder Bildern und / oder Filmen auf anderen Websites oder auf irgendeine Weise vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Letzte Änderung: 1. Januar 2019